Sınav İçeriği

11. Sınıf

  MATEMATİK / MF / TM
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üstlü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çember ve Daire
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
  MATEMATİK / TS
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üstlü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çember ve Daire
  FELSEFE / TM
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
  FELSEFE / TS
 • Felsefeyle Tanışma
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri (Duygular Dahil)
 • Öğrenme, Bellek, Düşünme
 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
  COĞRAFYA
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
 • Nüfus Politikları ve Kentler
 • Üretim, Tüketim ve Dağıtım
 • Doğal Kaynaklar
 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Koşullar
 • Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
  DİL VE ANLATIM / MF / TM / TS
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Öğretici Metinler
 • Mektup, Günlük, Anı, Biyografi, Otobiyografi, Gezi Yazısı
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları- Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Yöntemleri
 • Paragraf
 • İsim (Ad)
 • Sıfat (Ön Ad)
  TÜRK EDEBİYATI / TM / TS
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatına Giriş
 • Yenileşme Dönemi
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • Servet-i Fünün Edebiyatı
  FİZİK
 • Vektörler
 • Hareket-Bağıl Hareket
 • Atışlar
 • Newton'un Hareket Yasaları
 • Enerji
 • İtme Momentum
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Dalgalar ve Optik
  KİMYA
 • Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
 • Atomun Yapısı
 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Periyodik Özellikler
 • Mol Kavramı
 • En Basit Formül Ve Molekül Formülü
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • İdeal Gaz Yasaları
 • Gazlarda Kinetik Teori
  BİYOLOJİ
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Canlılar Dünyası
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Sinirler, Hormonlar ve Homeostazi
  TARİH
 • 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi ve Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlkçağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete Geçiş
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Arayış Yılları
 • Diplomasi ve Değişim
 • En Uzun Yüzyıl

10. Sınıf

  TÜRK DILI VE EDEBIYATI
 • Hikaye - Fiil - Zarf
 • Hikaye (Öykü)
 • Fiil (Eylem)
 • Zarf (Belirteç)
 • -Şiir- Edat - Bağlaç - Ünlem
 • Şiirin Temel Kavramları
 • Türk Edebiyatında Nazım Biçim ve Türleri
 • Şiir Türleri
 • Edebi Sanatlar
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Destan / Efsane
 • Dilekçe / Tutanak
  TARIH
 • Beylikten Devlete Geçiş
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Arayış Yılları
  COĞRAFYA
 • Kayaçlar ve Yer Şekilleri
 • Toprak, Su ve Bitki Varlığı
 • Beşeri Sistemler - Nüfus
 • Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye'nin Yer Şekilleri
  MATEMATİK
 • Sıralama
 • Seçme
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
  FİZİK
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı
  KİMYA
 • Asit ve Bazları Tanıyalım
 • Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri
 • Asit ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
 • Tuzlar
 • Karışımları Sınıflandıralım
 • Çözeltilerde Derişim
 • Karışımların Ayrılması
  BİYOLOJİ
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Büyüme ve Gelişme
 • Kalıtımın Genel İlkeleri

9. Sınıf

  TÜRK DILI VE EDEBIYATI
 • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
 • Dil - Kültür - İletişim
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Edebiyatın Bilim Dallarıyla İlişkisi
 • Ses Bilgisi ve Telaffuz
 • Hikaye (Öykü)
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • İsimler (Adlar)
 • Şiir
 • Şiirin Temel Kavramaları
 • Edebi Sanatlar
 • Şiir Türleri
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
 • Masal/Fabl
 • Roman
  TARIH
 • Tarih ve Tarih Yazıcılığı
 • Kadim Dünyada İnsan
 • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  COĞRAFYA
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
 • İklim Bilgisi: Atmosfer ve Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
  MATEMATİK
 • Mantık
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi ve Eşitsizlikler
 • Üstlü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
  FİZİK
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Kuvvet ve Hareket
  KİMYA
 • Kimyanın Uğraş Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  BİYOLOJİ
 • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

8. Sınıf

  MATEMATİK
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Matematik'te Üstlü Sayılar
 • Kareköklü İfadeler
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Üçgenler
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  TÜRKÇE
 • Parçada Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Eylemsi
 • Eylemde Çatı
 • Cümlenin Ögeleri
  FEN BİLİMLERİ
 • DNA ve Genetik Kod
 • Hücre Bölünmeleri
 • İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • Ergenlik ve Sağlık
 • Basit Makineler
 • Elementler ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Bağlar
 • Asitler ve Bazlar
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimya Endüstrisi
 • Işığın Kırılması ve Mercekler
 • Sesin Sürati
 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Madde Döngüleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Biyoteknoloji
  SOSYAL BİLGİLER
 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  İNGİLİZCE
 • Accepting and Refusing
 • Apologizing
 • Giving Explanations/Reasons
 • Making Simple Inquiries
 • Vocabulary
 • Expressing Likes/Dislikes
 • Expressing Preferences
 • Stating Personal Opinions
 • Describing Simple Processes
 • Expressing Concern and Sympathy
 • Talking About Plans
 • Making an Offer / a Request
 • Must / Mustn't
 • Talking About Past Events
 • Talking About What People Do Regulary
 • Making Simple Comparisons

7. Sınıf

  MATEMATİK
 • Tam Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Eşitlik ve Denklem
 • Doğrusal Denklemler
 • Oran Orantı
 • Yüzdeler
  TÜRKÇE
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Yazım Bilgisi
 • Parçada Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Noktalama İşaretleri
 • Eylem (Fiil)
 • Eylemde Yapı
 • Belirteç (Zarf)
  FEN BİLİMLERİ
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Sindirim sistemi
 • Boşaltım sistemi
 • Denetleyici ve düzenleyici sistemler
 • Duyu organları
 • Organ bağışı ve organ nakli
 • Kuvvet ve Enerji
 • Kütle - Ağırlık İlişkisi
 • Kuvvet - Katı Basıncı İlişkisi
 • Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
 • Enerji Dönüşümleri
 • Maddenin Yapısı ve Özellikleri
 • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Saf Maddeler
 • Karışımlar ve Karışımların Ayrıştırılması
 • Evsel Atıklar, Geri Dönüşüm ve Kimya Endüstrisi
 • Aynalar
  İNGİLİZCE
 • Adjectives About Physical Appearance and Personality
 • What Does She-He Like?
 • Comparatives / Superlatives
 • Vocabulary About Physical Appearance and Personality
 • Simple Past Tense (Past Form of "To Be" , Regular and Irregular Verbs)
 • Could / Couldn't (Past Ability)
 • Using the Conjunction "When" in Simple Past Tense
 • Wh (Which - What - Where - When - Why) Questions
 • Simple Present Tense
 • Gerunds (Like / Dislike Fond of  Keen on Etc.)
 • Imperatives (Affirmative & Negative Forms)
 • Should / Shouldn't
 • Expressing Opinion and Preference
 • Vocabulary About TV Programs
 • Talking About Past Events (Time Expressions About S. Present vs S. Past)
 • Conjuctions: While/When/Before/After (S.present, Present Continuous)

6. Sınıf

  MATEMATİK
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katları
 • Açılar
 • Oran
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Veri İşlemi
 • Tam Sayılar
  TÜRKÇE
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Anlatım Biçimleri
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Sözcükte Yapı
 • Ses Bilgisi
  FEN BİLİMLERİ
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Hücre
 • Destek ve hareket sistemi
 • Solunum sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Kuvvet – Hareket
 • Kuvvet
 • Sabit Süratli Hareket
 • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Fiziksel - Kimyasal Değişim
 • Yoğunluk
 • Işık ve Ses
 • Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  SOSYAL BİLGİLER
 • Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
 • Yeryüzünde Yaşam
 • İpek Yolu’nda Türkler
  İNGİLİZCE
 • Describing what people do regularly
 • Telling the time/days/dates
 • Accepting and refusing
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Describing places
 • Describing what people are doing now(Present Continuous)
 • Making comparisons
 • Describing the weather
 • Expressing feelings
 • Making comparisons
 • Talking about past events ( Simple Past)

5. Sınıf

  MATEMATİK
 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler
  TÜRKÇE
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Parçada Anlam
 • Noktalama İşaretleri
  FEN BİLİMLERİ
 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
 • Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
 • Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
 • Yıkıcı Doğa Olayları
 • Canlılar Dünyası
 • Mikroskobik Canlılar
 • Bitkiler ve Hayvanlar
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
 • Maddenin Hal Değişimi
 • Işığın Yansıması
 • Düzgün ve Dağınık Yansıma
 • Işık Geçirgenliği ve Maddeler
  SOSYAL BİLGİLER
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  İNGİLİZCE
 • Simple Present Tense / To Be ( Daily Routines)
 • Wh - Questions : How many, What color, ect.
 • Giving Directions
 • Prepositions
 • Countries / Nationalities / Languages
 • Likes / Dislikes
 • Expressing Ability and Inability
 • Games, Sports and Hobbies (Can / Can't )
 • Illnesses and Advice (Should)
 • Possessive Adjectives
 • Describing Characters
 • Film Types

4. Sınıf

  MATEMATİK
 • Doğal Sayılar
 • Toplama
 • Çıkarma
 • Çarpma
 • Bölme
 • Sıralama
 • Çözümleme
 • Yuvarlama
 • Ölçme
 • Sıvıları Ölçme
 • Açılar
 • Üçgenler
  TÜRKÇE
 • Sözcükte Anlam
 • Söz Varlığını Geliştirme
 • Cümlede Anlam
 • 5N 1K
 • Noktalama İşaretleri
 • Parçada Anlam
  FEN BİLİMLERİ
 • Vücudumuzun bilmecesini çözelim
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Soluk Alıp - Verme
 • Kanın Vücutta Dolaşımı
 • Egzersiz ve Nabız
 • Kuvvetin Etkileri
 • Kuvvet
 • Mıknatıs
 • Maddeyi Tanıyalım
 • Madde
 • Maddenin Halleri
 • Madde Miktarı
 • Saf Madde ve Karışım
 • Karışımların Ayrışması
 • Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
  SOSYAL BİLGİLER
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  İNGİLİZCE
 • Numbers 1 - 100
 • Simple Present Tense
 • Nationalities / Countries
 • Can / Can't
 • Asking For Permision (May I Sit Down)
 • Talking About Requests
 • Like / Don't Like + Gerunds
 • Talking About Cartoon Characters
 • Talking About Possesions
 • Telling Someone What to Do